سردخانه ارمغان گیلان

Armaghan-Gilan Cold Storage

Fruit and Food Storage Services
خدمات نگهداری میوه و مواد غذایی

آدرس: لنگرود شلمان – سیگارود – کوچه داوطلب و کوچه مشتاق سردخانه ارمغان گیلان

تلفن: 42514813-013 موبایل: 846-6666-0930